Advokatska kancelarija Nataše A. Nikolić

krivicno

Krivično pravo

Advoktska kancelarija Nataše A. Nikolić posebnu pažnju usmerava na pripremi predmeta i osmišljavanju strategije kod odbrane i zastupanja fizičkih i pravnih lica pred svim domaćim sudovima u postupcima klasičnog, privrednog i organizovanog kriminala. Pokreće krivične postupke podnošenjem krivičnih prijava i privatnih krivičnih tužbi i zastupa klijente u svojstvu punomoćnika oštećenih. Ulaže žalbe i druge pravne lekove protiv svih odluka sudova, a ukoliko je u toku postupka povređeno neko od ustavom zagarantovanih prava ulaže i ustavnu žalbu. Podnosi zahteve za zaštitu zakonitosti kao i zahteve za ponavljanje krivičnog postupka.

  • Zastupa klijente u postupcima ostvarivanja imovinsko-pravnih zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete pričinjene izvršenjem krivičnih dela.
  • Štiteći prava osuđenih lica zastupa ih u postupcima puštanja na uslovni otpust.
  • Zastupa klijente u postupcima naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i drugo.

Advokat Nataša A. Nikolić poseduje sertifikat za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela te sa posebnom pažnjom se odnosi prema njima.

Privredno pravo

Privredni sporovi koji  nastaju  između privrednih subjekata predstavljaju specifične sporove.  Advokatska kancelarija prvenstveno ima u vidu ovu specifičnost , te pretenduje  da sačuva poslovne odnose između privrednih subjekata i to adekvatnim pravnim savetovanjem, učestvovanjem u poslovnim pregovorima i mirnom razrešenju nastalog spora.

Ukoliko ne dođe do mirnog rešenja spora pruža usluge zastupanja privrednih društava u postupcima pred privrednim sudovima. Vrši naplatu potraživanja pravnih lica pred privrednim sudovima  i izvršiteljima.

Priprema akte za osnivanje privrednih društava, preduzetničkih radnji i udruženja i zastupa iste pred Agencijom za privredne registre.

sudnica

gradjansko

Građansko pravo

Advokatska kancelarija zastupa fizička lica u postupcima pred svim domaćim i međunarodnim sudovima, štiteći njihove pravne interese u oblasti obligacionog, stvarnog, naslednog i porodičnog prava. Pomaže svojim klijentima da ostvare pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, strah, povredu ugleda, časti, slobode, smrti bliskog lica i dr.

Sastavlja  sve  vrste ugovora (ugovor o kupoprodaji pokretnih i nepokretnih stvari, ugovor o zakupu, ugovor o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodeli imovine za života i dr.)

Kao deo građanskog prava, porodično pravo  predstavlja posebno osetljivo pravo koje reguliše odnose u  porodici, kao i odnose porodice i društva. Normama porodičnog prava regulisana su pitanja zaključivanja i razvoda braka, odnosa bračnih drugova, odnos roditelja i dece, zakonskog izdržavanja, usvojenja i starateljstva. Advokatska kancelarija zastupa  klijente i štiti njihova prava u  postupcima za razvod braka,  u sporovima vezanim za vršenje roditeljskog prava, izdržavanje dece i drugih lica, u postupcima za podelu bračne tekovine, kao i ostalim postupcima.